ПРОЕКТ“ ИЗВЪН МРЕЖАТА“ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Галя Дончева Милкова

Директор на Детска градина № 3 „Зорница“ Хасково; 1 ПКС

Резюме

Детската градина е институция, която отстоява основни приоритети в живота: възпитаване на ценности, усвояване на социални  и граждански умения, формиране на отношение, институция, която приема многообразието в живота и създава нагласи у децата ни. Търсят се иновативни подходи, които адресират нуждите на обществото и институцията, чрез осигуряване например: по-атрактивни програми за образование и социализация, по-динамична и функционална образователна среда, педагогически, организационни и комуникативни компетентности у учителите, работа в екип от учители, родители, деца за преодоляване на синдром на Хикикомори.

Изложение

В Детска градина № 3 „Зорница“ се насочваме към усвояване на културни, исторически, социални, здравни и екологични знания, умения, компетентности. Търсим възможности  и форми  да развиваме детето и да даваме обосновани отговори на въпросите за мястото и ролята на човека в обществото. В модела на проектно ориентираното образование, който изграждаме, обхвата от теми е много по-широк, като се акцентира на традициите и съвремието, на мултикултурността и националното самосъзнание и идентичност, на знания, ценности, умения, като научим децата да опознават и докосват света „извън мрежата“.

               Проектно ориентираното образование се явява възможна реалност в условията на детската градина, защото дейностите реализират в едно съдържанието на образователния процес и проекта „Извън мрежата“. Разработването на инициативи с родителите, споделени мигове със семействата, тематични дни и мини проекти по групи, на дейностите в игрово-образователните ателиета дава възможност за начин на интегриране на целите ни по посока на целите на проекта.

                През учебната 2022-2023 година  продължипроектната ни дейност като партньори по проект OUT of the NET”/”Извън мрежата”. Проектът се осъществява с подкрепата на Европейската комисия по програма “Еразъм+” KA 201, Project № 2020 – 1–PL-01–KA201- 082223. Детска градина „Зорница“ участва  в реализиране на проекти по програма “Еразъм+”. Работим в сътрудничество на институции от: България, Испания, Италия, Литва и Португалия. Цел на проектното партньорство е насърчаване груповите взаимодействия, в които децата и учениците опознават света, развиват силна потребност от емоционален, физически и социален допир с реалността, заедно със своите родители, учители, близки и приятели, като по този начин се намалява медийната и интернет зависимост сред подрастващите. Друга цел на проект „Извън мрежата“ е да се предотврати преждевременното напускане на образователната система чрез нова педагогическа методология, разработена върху силни и иновативни социално-психо-педагогически основи за справяне с нов проблем, изправен пред обществото: синдром на Хикикомори. Вече се наблюдават не само обучителни затруднения, а и емоционални, комуникативни и поведенчески проблеми. Социалното отчуждение на Хикикомори е многофакторно и често е свързано с неспособност за справяне с пряко социално взаимодействие.

Цели на проекта в Детска градина „Зорница“:

Изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране, доверие и уважение Провокиране у родителите възможности  споделяне на идеи и участие в мероприятия, свързани с възпитанието и образованието на децата по проекта „OUT of the NET“.

Задачи:

Проучване на нагласите у родителите за съвместни занимания с децата. Извеждане на основни изисквания и възможности за практически инициативи. Разработване на практико-приложни аспекти на модела за работа с родители. Разработване на варианти на мини проекти за усъвършенстване дейностите на педагогическите екипи с родителите.

В този проект ние акцентирахме на превенция на социалното отчуждение, създавайки модел за многоизмерна образователна интеграция , включваща всички наши партньори, училището и семействата. Родителската общност бе важният пример на единомислие и единодействие в името на детето. Проведоха се много съвместни кампании, благотворителни инициативи, тематични дни и споделени мигове.

Вълнуващите занимания започват още в началото на  учебната година с изготвен месечен план. Провеждаме дейности, които ще помогнат на децата по нестандартен начин да станат проактивни, съпричастни, отговорни и по-уверени в себе, да трансформират „МОГА ЛИ“ в „АЗ МОГА“, да развиват креативността, логическото и конструктивно мислене, въображение и чувствителност, да се научат да работят в екип, да предлагат идеи и начини за реализирането им. Чрез дейностите по  проект „Извън мрежата“ и инициативите  по групи децата учат, че имат силата да променят света и да се справят. Това им дава увереност, че могат да поемат в добра посока, дава им  удовлетворение, че са ключова част от решението и радостта бързо да видят резултата от своя труд, да се докоснат до света извън мрежата.

И така всеки миг в ежедневието искахме да има познание, емоции, съпричастност. Това за нас е ценно, а което е ценно  следва да споделим – първо със себе си, после с останалите – семейството и съмишлениците. Чрез кампаниите, тематичните дни и инициативите по групи целяхме да предадем посланието на проекта и образователната политика на ДГ, за да знаем и изградим по-добро бъдеще за децата. Постигнахме сближаване, откритост, сплотяване, усещане за доверие в екипа. Надявам се, че открихме онази промяна, така необходима и която се случва в света на децата, когато животът им се движи от истинската, неподправена емпатия. Онази емпатия и онова познание, които ни помагат не просто да видим и отразим емоциите на отсрещния, но да знаем мотивите и да възпитаваме.

Образователната и семейната среда се оказаха най-доброто педагогическо средство за извеждане и реализиране целите на проекта. На принципа на календара, който е вечен,  създадохме образователни мини проекти. Те ни помагаха да  откриваме най-точното съчетание  между познание,  активност, изследователски задачи, игри с родители  и развиване на ценности и отговорност у децата.

Детето е надежда, детето е вяра, детето е бъдеще, в името на което е  необходимо да бъде изживян съзнателно всеки миг.       

Предучилищната възраст е „ златно време” за развитие на децата. Те обичат да откриват нови, привлекателни светове. Вроденото им любопитство, интерес и желание за откривателство е предпоставка за натрупване на социален и творчески опит.

Устойчивост на проекта: За децата, предложените идеи ще бъдат ново стъпало в откриването на света, от най-ранна детска възраст, в изграждането на по-трайни интереси и потребности от общуване и познания. Съвместното реализиране на проекта- деца, учители и родители, ще даде възможност не само на децата, но и на техните родителите, да се включат активно в дейността на детската градина и в опознаване възможностите на собственото си дете подпомагайки дейността му

Резултати :

1. За децата: Създаване на оптимални условия, които да съдействат за цялостното развитие на детската личност: дейности чрез учене и игра, насочени към ограничаване проявите на агресивност в поведението на децата; стимулиране на проактивност, въображение, практически умения  и самостоятелност; обогатяване личния и сетивен опит на децата извън мрежата; развиване на мисленето, наблюдателността, концентрацията на вниманието, сръчността и въображението.

2. За родителите и обществеността: Изграждане на положително отношение към дейностите по проекта  у родителите и привличането им за партньори в работата на екипа по посока успешно  възпитание и преодоляване на синдрома на Хикикомори. Привличане на общественото внимание чрез популяризиране на иновативните практики в детската градина – отворени врати, презентации, споделяне на добри практики на общинско и национално ниво. Постигане устойчивост на проекта и социална ангажираност от страна на всички посещаващи и работещи в детското заведение

Надяваме се, че въвличането на децата в проекта ще помогне за изграждане на ключови за 21-ви век умения: решаване на проблеми, критично мислене, емпатия, наблюдателност, любознателност, проактивност, работа в екип и увереност в способностите. В работата по проекта вложихме цялата си душа, разбиране, емпатия, професионализъм, опит, копнежи, надежди и проекции за бъдеще.

Print Friendly, PDF & Email