На 04.07.2022 година в град Севлиево се проведе тренинг по проект „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС. В тренинга участват педагози от училища и детски градини от град Севлиево и други градове от страната. Участва и лесовъд от района, който представи различни дейности на открито сред природата, които помагат на учениците да научат за значението на растенията и животните, за мястото на всеки организъм в гората и за откъсване от устройствата. Представени са добри практики от педагози за работа по различни проекти с деца и родители за превенция на социалната изолация.

Print Friendly, PDF & Email