Category: Articles

Превенция на синдрома хикикомори чрез интерактивно комуникативно-ориентирано родноезиково обучение в начален етап на основната образователна степен

Абстракт Комуникативните проблеми при хикикомори се дължат на социалното оттегляне, в резултат от което способностите за комуникация са лимитирани или…