How do devices affect children’s brain development?

Прекарването на прекалено много време пред екраните на електронните устройства в детска възраст е свързано със значителни нарушения на когнитивните функции. Тези промени продължават да бъдат видими след 8-годишна възраст. Това са показали данните от 506 деца, които са участвали в проучването GUSTO още след раждането. Когато те са били на 12 месеца, родителите е трябвало да дадат информация за средния брой часове, прекерани пред екраните през всяка седмица. В зависимост от това, децата са били разпределени в 4 групи: прекарване на по-малко от 1 час, 1-2 часа, 3-4 часа и повече от 4 часа.

При навършване на 18-месечна възраст, активността на мозъка е била оценявана чрез електроенцефалография – ЕЕГ, която се характеризира с висока чувствителност към промените в мозъчната активност. Освен това проследяване, всяко дете е извършвало и тестове за оценка на когнитивиня капацитет, които са давали информация за способността на концентрация и извършване на различни дейности на 9-годишна възраст. Първоначално е била анализирана връзката между времето, прекарвано пред екрана и промените в мозъчната дейност на ЕЕГ.

Резултатите са показали, че децата, които са прекарвали повече време пред екрана, са имали по-голямо количество нискочестотни вълни, което е признак за липса на когнитивна бдителност и реактивност. С цел да установят дали промените в мозъчната дейност са продължили да се влошават в по-късните етапи на детството, учените са наблюдавали показателите в три отделни етапа – на 12 и 18- месечна възраст и после на 9-годишна възраст. Колкото по-висока е била продължителността на времето, прекарано пред екрана, толкова повече нарушения в мозъчната дейност и когнитивния капацитет са били наблюдавани.

Децата, при които се е наблюдавал дефицит в способностите за изпълнение на дейности, са имали затруднения да контролират импулсите и емоциите си. Освен това, те трудно са поддържали концентрацията си при необходимост от изпълнение на многостепенни задачи или такива с повишена трудност. Мозъкът на децата се развива бързо от момента на раждане до навлизане в ранното детство. Частта от мозъка, която контролира идпълнителните функции, е префронталната кора, която има по-продължително развитие. Изпълнителните функции включват способността за задържане на вниманието, обработване на информацията и регулиране на емоционалния баланс. Всичко това е от ключово значение за процесите на запаметяване и успешното справяне в училишните занятия.

Ползите от продължителното развитие на префронталната кора е, че изграждането на изпълнителните способности се извършва от училищна възраст до достигане на зряла възраст. Въпреки това, тази зона в мозъка е и много уязвима към действието на факторите на околната среда, особено ако те действат продължително. Проучването е посочило прекомерното време, прекарано пред екрана, като водещ фактор от околната среда, който може да наруши развитието на изпълнителните функции. При гледане на екрана, детето наблюдава множество бързодвижещи се образи, мигащи светлини и смяна в сцените. Това изисква използване на значителна част от когнитивния капацитет, за да може да се възприемат и усвоят наблюдаваните обекти. Мозъкът се пренатоварва и не може ефективно да използва ресурсите си, за да осигури ефективно умствено съзряване. Автор: Гергана Нинова

Print Friendly, PDF & Email